• 1. Geleneksel (!) Akraba Pikniği

    Tarih: 13 Temmuz 2009 Pazartesi | Katagori: Etli Yemekler | Etiket: ,

    ?znim bitti, ?stanbul’a döndüm, çal??maya ba?lad?m, ancak s?caklara hala al??amad?m. Postlar?m, foto?raflar?m beni bekliyor, yazay?m ve yay?nlayay?m diye, s?caklardan elim kolum kalkm?yor ki. (Hiç anla?am?yoruz biz çok s?caklarla 🙂 Geçen hafta tam yeni bir post yay?nlayacakt?m ki can?m Gülo?‘cu?umun biricik a?abeyi çok çok üzücü bir kazada hayat?n? kaybetti, hevesim yerle yeksan oldu. Hayat?, insanlar? ve iyili?i seven a?abeyine Allah’tan rahmet, Gülo?’a, e?i Hüsna’ya, k?zlar?na, ailesine ve tüm sevenlerine sab?rlar diliyorum…

    Foto?raflar Bal?kesir Kepsut’ta yap?lan dev sülale pikni?inden. Bir ay öncesinden yap?lan dev bir organizasyon ile e?imin tüm akrabalar? 140 ki?ilik dev bir piknikte bulu?tuk. Ankara, ?stanbul, ?zmir, Bursa, Bal?kesir ve hatta Almanya’dan bu piknik için özel olarak gelen tüm akrabalar, tek bir çat? alt?nda 20-30 y?l aradan sonra bir araya geldiler. Birbirlerini çocukluklar?ndan beri görmemi? ki?iler birbirlerini tan?maya çal??t?, bol bol a?land?-gülündü, binlerce kare foto?raf çekildi, soy a?ac? ç?kar?ld?, tekrar böyle bir organizasyon yap?lmaya söz verildi, belki bir daha görü?emeyiz diye helallik al?nd?, yine bu i?ten en çok faydalanan çocuklar oldu ve bir de ad? piknik ya, mangal yap?l?p yenildi. Bir günlü?üne pikni?e kat?l?p, gece 2 de eve döndü?ümüz, çok yoruldu?umuz ama iyi ki de gitmi?iz dedi?imiz harika bir gün oldu. (Haa bir de; akraba ile çok daha s?k görü?mek gerekir diye de dü?üncelerim peki?ti.)
     Joey Bosa Authentic Jersey Dick Butkus Womens Jersey