• Gelecek=Çocuk ve Enerji

  Tarih: 05 Kasım 2012 Pazartesi | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,,

  Siemens1

  Geçti?imiz haftalarda Santral ?stanbul’da güzel bir etkinli?e daha kat?ld?k, bu etkinli?in as?l davetlisi k?z?md? asl?nda. Siemens taraf?ndan gerçekle?tirilen etkinlik “Gelecek=Çocuk ve Enerji” e?itimi ile küçük çocuklar?n enerji tasarrufunu daha bilinçli olarak yapmas?n? amaçl?yor. Biz büyükler d??ar?da nefis havan?n tad?n? ç?kar?p kahvalt? ederken, küçükler de içeride görerek-dokunarak yeni bilgiler ö?rendiler, oynad?lar, sonra da anlata anlata bitiremediler 🙂

  Siemens5

  Santral ?stanbul Enerji Müzesi’nde, Siemens sponsorlu?unda 2010 Ekim ay?ndan bu yana devam eden “Gelecek=Çocuk ve Enerji” e?itimlerinde çocuklar, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmeye devam ediyor. 2010- 2011 e?itim ö?retim ve 2011- 2012 e?itim ö?retim y?l?nda yakla??k 8.000 ö?renci, evdeki elektrik tüketiminin yüzde 46’s?n?n gerçekle?ti?i beyaz e?yalar?n çevreci özelliklerinin, do?al kaynaklar?n sürdürülebilirli?i aç?s?ndan ta??d??? önemi, ö?rencilerin ya?ayarak ö?renme f?rsat? elde ediyor.

  Siemens2

  Enerji Müzesi’nde bulunan hemen her ?eye dokunabildikleri e?itimler s?ras?nda ö?renciler, Silahtara?a Elektrik Santral?’n?n tarihi, elektri?in elde edilme yöntemleri hakk?nda bilgi ediniyor. E?itim program?nda buzdolab?, çama??r makinesi, ütü, bilgisayar gibi elektrikli ev aletlerinin ne kadar enerji harcad?klar? bilgisinden hareketle geli?tirilen grup oyununa kat?l?yor. Çocuklar kendilerine da??t?lan kartlar arac?l??? ile hangi beyaz e?yan?n ne kadar enerji tüketti?ine ili?kin fikir yürütüyor. Üzerinde çe?itli beyaz e?ya resimleri ve enerji tüketim miktarlar?n?n yer ald??? kartlar, çocuklar?n interaktif bir ortamda, ya?ayarak çevre bilinci kazanmalar?na destek sa?l?yor.  Kartlar daha sonra evde aileleri, okulda arkada?lar? ile oynayabilmeleri için çocuklara hediye ediliyor.

  Siemens3

  Programlar Sal? günleri “Gelecek=Çocuk ve Enerji” ba?l??? alt?nda Siemens Ev Aletleri deste?i ile ücretsiz olarak gerçekle?tiriliyor. Yakla??k 25 ki?ilik gruplar halinde gerçekle?tirilen e?itimler, ya? gruplar?na göre 1.5- 2 saat sürüyor. Program kapsam?nda 3- 6 ya?, 7- 12 ya?, 13- 15 ya? ve 16-18 ya? olmak üzere dört gruba, farkl? içerikler sunuluyor. E?itim, Enerji Müzesi içinde yer alan “Enerji Oyun Alan?”nda, tüm ya? gruplar?n?n ilgisini çeken elektrik ve enerji temal? interaktif oyunlarla sona eriyor.

  Siemens4

  Bu güzel ve e?lenceli gün için Siemens’e içten te?ekkürler…

   Dalvin Cook Womens Jersey Brian Poole Jersey