• Balparmak’ın Çekmeköy’deki Ar-Ge Merkezi’ni Gezdik

  Tarih: 05 Mayıs 2016 Perşembe | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,,,

  balparmak2

  Firmalar?n fabrika veya labaratuar gezi davetleri, benim için ayr? bir yer ta??yor, çünkü normal zamanda gezme ?ans?m?n olmayaca?? fabrikalar?, yetkili ki?iler rehberli?inde ve her sorumuza cevap bularak dola?mak bulunmaz bir nimet. Balparmak’?n Çekmeköy’deki Ar-Ge Merkezi’ne davet edilince de hiç dü?ünmeden evet dedim tabii.

  12 Milyon liral?k yat?r?mla kurulan bu tesis, Türkiye’de g?da alan?nda 8’inci, bal ve di?er ar? ürünleri alan?nda ise ilk ve tek Ar-Ge Merkezi. 1429 m2 lik kapal? alana sahip merkezde, ürün geli?tirmenin yan? s?ra, bal ve di?er ar? ürünlerinin bilimsel ara?t?rmalar? yap?l?yor. Türkiye’nin tüm yörelerindeki ar?c?lardan tedarik edilen ballar burada, farkl? süreçlerde  92 parametrede analizden geçirilerek, kriterlere uygun bulunmayanlar geri gönderiliyor, ancak uygun bulunanlar ambalajlanarak sofralar?m?za gelebiliyor. Sonuçta sofram?za gelen bal da güvenilir, gerçek bal oluyor tabii.

  Bal ve ar? ürünleri diye yaz?p duruyorum, ar?lar sa?olsun, hep varolsunlar, sadece bal yapmakla kalm?yorlar; ar? sütü, polen ve propolis gibi yüksek besin de?erine sahip yan ürünler de üretip duruyorlar. Kovanlardan, bala göre çok daha az miktarda elde edilen ve çok de?erli olan bu ürünleri de Balparmak kalite ve güvencesinde bulmak mümkün. Öyleki, yeni geli?tirilen bir ürün olan Balparmak Apitera Zen’i bizzat deneme f?rsat? buldum. Bal, propolis, zencefil, karanfil, karabiber ve limon kar???m?ndan olu?an Apitera Zen, evde çocuklar?n  hasta oldu?u bir dönemde bir kavanoz bitirildi ve ba?ka bir ilaç almadan iyile?tiler, öksürüklerinden eser kalmad? diyebilirim, resmen evde ?ifa kavanozumuz var art?k 🙂

  balparmak1

  Gezi s?ras?nda baz? sorular?ma da cevap buldum tabii, bunlar? da s?ralarsam e?er;

  – Sahte bal, yabanc? maddelerden üretilmi? bal demek de?il, ar? kovan?n?n hemen önüne glikoz ?urubu veya ?eker konularak, ar?n?n uza?a uçmadan, çiçekten çiçe?e gezmeden yapt??? bald?r. Yapan yine ar? oldu?u için sahte bal ile gerçe?ini ay?rmak o yüzden çok zordur. Kokusundan ve tad?ndan bal?n sahtesi ile gerçe?ini ay?rt etmek imkans?zd?r, ancak yap?lacak analizler ile anla??l?r.
  – Bal pete?i, e?er ar? kendisi yapm?yorsa san?ld??? kadar faydal? de?ildir. Günümüz ?artlar?nda bal pete?i, bal mumundan fabrika ortam?nda tabakalar halinde bas?larak kovanlara konulur, dolay?s? ile do?an?n tad?n? ve ?ifas?n? içermezler.
  –  Bal do?al bir maddedir ve do?ada iyi olan ne varsa içerisinde bar?nd?r?r. Ancak ar?n?n bal toplad??? yerde zirai mücadele ilaçlar? kullan?lm??sa, havay? ve do?ay? kirletici maddeler bulunuyorsa bu maddeleri de malesef yapt?klar? bala geçirirler. Bu yüzden, analizlerden geçirilmi?, güvenilir markalardan bal almak gerekir.
  – Vitamin, besin ve enerji de?erleri ile bal, özellikle çocuklar?n geli?imi için çok önemlidir, ama mutlaka 1 ya??ndan sonra. 1 ya??ndan küçük çocuklara bal yedirilmemesi önerilmektedir. Çocuklar için özellikle Çam bal? tavsiye edilmektedir.

  balparmak3

  Yine çok güzel ve verimli bir gezi olarak kaydedildi etkinlik haneme 🙂 Eme?i geçen tüm ekibe ve Balparmak’a çok te?ekkürler… Eric Kendricks Authentic Jersey Tyron Smith Womens Jersey