• Blogumun 6. Yılı

    Tarih: 28 Kasım 2013 Perşembe | Katagori: Hayata dair | Etiket: ,

    alti

    1, 2, 3, 4, 5 derken bir de bakm???m tam 6 uzun y?l? geride b?rakm???m blog camias?nda. “Nas?l geçti habersiz o güzelim y?llar?m” tad?nda hem de 🙂 Ben blog totalini kaç post yay?nlam???m, kaç yorum alm???mdan ziyade, blog sayesinde kaç arkada? kazanm???m, bilmedi?im ne kadar çok ?ey ö?renmi?im, ne kadar farkl? yer görmü?üm olarak çetelesini tutuyorum. Ve tümüne bakarak da blogumun ve bana kazand?rd?klar?n?n ne kadar de?erli oldu?unu anl?yorum. Gerçekten daha uzun y?llar hep beraber olmam?z? diliyorum, hepinize beni destekledi?iniz, ele?tirdi?iniz, do?ruya yöneltti?iniz ve yan?mda oldu?unuz için te?ekkür ederim…

     Andy Lee Jersey Dante Fowler Jr Jersey