• Kebabistan Gaziantep (Nihayet :)

  Tarih: 31 Ağustos 2009 Pazartesi | Katagori: Gezdim-Gördüm-Yazdım | Etiket:

  Postun yanba?l??? (nihayet) Neden? Çünkü, seyahatin üzerinden tam 1 ay geçti de ondan. Gerek Antep’i lay??? ile anlatabilme iste?i, eee birazc?k da o kadar çok foto?raf var ki, hepsinin alt?na nas?l yaz? yazaca??m isteksizli?i 🙂 Vee nihayet zaman bulup da yazabiliyorum, ki art?k arkada?lar?m “ne o art?k güncellemiyorsun blogu?” demesinler.

  Kebaba ayr? bir dü?künlü?üm oldu?undan, Antep’e bir gezi yapmay? hep hayal etmi?tim. ??yerinden de ?imdi s?rada Antep var dediklerinde de cuk oturmu? oldu. Seyahatlerin çok üstüste gelmesine, üstelik haz?r oralara gitmi?ken Hatay ve Kilis’e de u?ramam?za ve çok yorulmama ra?men Antep gezisi benim için çok de?erli.

  Dedim ya kebaba ayr? bir a?kla ba?l?y?m, böyle bir a?k? en çok ya?ayaca??n?z yer de Antep. Antep’e gidece?imi kime söylesem herkes tek bir hedef gösterdi: ?mam Ça?da?’ta yemek yemeden gelme! Antep’te kebab?n ve baklavan?n kalesi gerçekten de ?mam Ça?da?. Uzun Çar?? di?er ad?yla Bak?rc?lar Çar?? kar??s?ndaki bu lezzethaneye mutlaka u?raman?z gerekir bence de…

  Kebaplar?n?n lezzeti erkek koyun eti kullanmalar? ve eti “z?rh” ad? verilen büyük b?çaklarla ince ince kesmelerinden geliyormu?. Kebapla birlikte neredeyse tüm mezelerden de sipari? ettik, ancak hepsi o derece lezzetli ve hafifdi ki hepsini bitirdik dersem sak?n deh?ete dü?meyin 🙂

  Sipari? etti?imiz kebaplar gelmeden masaya öncelikle çok ac? antep biberi, so?an salatas? ve harika kabarm?? ekmekleri geliyor.

  ?stanbul’da normal lahmacun olarak yap?lan f?nd?k lahmacunlar?, buradakinden farkl? olarak so?an yerine sar?msakla yap?l?yormu?. Bir di?er lezzetleri de yaz aylar?nda lahmacunun yan?nda so?uk, közlenmi? patl?can servis etmeleri. Lahmacunun içerisine közlenmi? patl?can konularak üzerine hafif limon s?karak yiyiyorsunuz, bu tarza “sö?ürtme” ad? veriliyor. (Öylesine lezzet dolu bir lahmacundu ki ben bu ?ekilde deneme gere?i duymad?m.)

  Lahmacunu sö?ürtme olarak yemeyecekseniz közlenmi? patl?can salatas? olarak tüketebilirsiniz, o hali de çok güzeldi.

  Ac?l? ezme (ufff olsa da yesek:)

  Gavurda?? salatas?. Özelli?i malzemenin f?nd?k büyüklü?ünde do?ranmas?, ceviz ve bol nar ek?isi kullan?lmas?, ancak salatan?n genel itibariyle çok sulu olmamas?.

  Hayli k?vaml? ve çok lezzetli cac?k.

  Kocaman bak?r taslarda servis edilen, yine kocaman bak?r ka??klarla içilen ayran.

  En çok sevdi?im kebap olan Ali Nazik’i daha önce hiç bu kadar lezzetli yememi?tim inan?n, bay?ld?m gerçekten. Kebaplar? tek tek sipari? edebildi?iniz gibi kar???k kebap da isteyebiliyorsunuz. Buradaki anlay??; kar???k kebap sipari? etti?inizde, tercih etti?iniz iki kebap çe?idinden daha az getirilmesi. Her çe?itten tadabilmek seçti?im Ali Nazik ve Patl?can Kebab? i?te böyle küçük (!) iki porsiyon olarak servis ediliyor.

  Patl?can Kebab?

  – Adana ve Oruk Kebab?

  Ve tatl?lar? aman Allah?m, eve dönerken elimde 5 kg. kuru baklava vard? 🙂 Adamlar gerçekten baklava fabrikas? olarak çal???yorlar diyebilirim. Ancak ben yine de f?st?k ezmesini tercih ederim, her yemekte bu lezzet harikas?ndan sipari? ettim.

  Antep’te dola??rken ad?mba?? f?st?k ve baharat satan dükkanlara rastlayabilirsiniz. Burada kurutulmu? dolmal?k biber-acur-patl?can, ac? pul biber (hem de gerçekten has?), f?st?k ve her türlü kuru yemi?, f?st?k ezmesi, nar ek?isi ve zahter bulabilirsiniz.

  S?ra s?ra kurutulup sat?n al?nmay? bekleyen kurutulmu? diziler. Eh gönlü kalmas?n, ben de kurutulmu? patl?candan bir dizicik ald?m 🙂

  Zahter, bir çe?it da? keki?i. Et yemeklerine konulaca?? gibi çay olarak da demleyebiliyorsunuz. Gitti?imiz yerlerde çaya alternatif olarak ikram ettiler. Aromatik çaylardan ho?lan?yorsan?z bendan da ho?lanaca??n?za eminim. Bir de zahterle birlikte kavrulmu? menengiç, susam, karpuz çekirde?i, kimyon, ki?ni?, karabiber gibi baharatlar?n incecik çekilmesiyle elde edilen “kahvalt?l?k zahter” var ki, tad?n? sormay?n gitsin. Tek kusuru var; acayip ekmek yediriyor 🙁

  ?ehrin tarihi Hitit’lere kadar uzand???ndan ad?m ba?? tarihi bir çar??ya rastlamak mümkün. Antep’i, Antep yapanlardan biri de dövme bak?rdan yap?lan mutfak e?yalar?. ?ehrin hemen hemen her caddesinde ve bir sürü dükkan?n yanyana s?raland??? Bak?rc?lar Çar??s?’nda bu dükkanlardan al??veri? yapabilirsiniz, size uygun bir kap mutlaka bulursunuz.

  Ço?u esnaf?, dükkan?n?n kap?s?nda bak?r döverken görebilirsiniz. Son zamanlarda tüm turistik otel ve restaurantlarda yiyecek ve içeceklerin bu kaplarla servis edilmesi için yap?lan kampanyalar i?e yaram??, ço?u restaurantlarda servis için bak?r kaplar kullan?l?yor.

  Tarihi mekanlar?n çok oldu?unu söylemi?tim. E?er gezmekten yorulduysan?z böyle güzel mekanlarda zahter çay?n?z? veya menengiç kahvenizi (çitlenbik) yudumlayarak yorgunlu?unuzu atabilirsiniz.


  Zaman k?s?tl?l???ndan dolay? gitmeyi çok istedi?im, ancak gidemedi?im yerlerin ba??nda, tarihi Zeugma Kenti’nden ta??nan mozaiklerin bulundu?u Gaziantep Müze’si, Tarihi Kale, Tarihi Tahmis Kahvesi ve Mutfak Müzesi geliyor. (Bir dahaki sefere in?allah 🙂

  Antep’in, Kurtulu? Sava??’nda d??ar?dan hiç yard?m almadan, pekçok ?ehit vererek dü?man i?galine direni?i ile “Gazi” ünvan?n? isminin ba??na yazd?rmas?n?n an?s?na yap?lan heykeller.

  Gezmeye f?rsat buldu?umuz yerlerden biri de Hayvanat Bahçesi’ydi. Çe?it bollu?u aç?s?ndan Avrupa’n?n ikincisi konumundaki böyle bir hayvanat bahçesini aç?kças? burada görmeyi beklemiyordum. Konumu güzel dü?ünülmü?, gezinti aç?s?ndan iyi tasarlanm??, ziyaretçisi bol böyle bir park? in?a eden Büyük?ehir Belediyesi’ni tebrik ediyorum.


  Hatay’a yolumuz dü?tü dü?mesine de, gidi?-geli? 5 saatimizi yola harcay?nca, gitme sebebimiz olan i?imizi hallettikten sonra, sadece “Hatay Usulü Dondurmal? Künefe” yeme?e f?rsat bulabildik. Havan?n çok s?cak olmas?ndan dolay? m? bilemiyorum, ?stanbul’da yedi?im ç?t?r ç?t?r tad? bulamad???m için buradakiler daha güzeldi diye dü?ünüyorum.

  Kilis’te Karaku? Ailesi’ne ak?am yeme?ine konuk olduk. Yemek demek haks?zl?k olur ziyafette lebeniye çorbas?, k?yma kebab?, oruk kebab?, firik pilav?, ayran, katmer, f?st?kl? dondurma ve bolll soda vard? 🙂 Vee malesef bu lezzetlerin hiçbirini foto?raflayamad?m. Elimdeki tek foto?raf katmere ait. Bizleri eksiksiz, müthi? bir sofra ile a??rlayan candan Karaku? Ailesi’ne bir kez daha buradan te?ekkür ediyorum… Maurice Canady Jersey Derek MacKenzie Authentic Jersey