• Pril İle Sevgililer Günü Lezzet Atölyesi

  Tarih: 14 Şubat 2013 Perşembe | Katagori: Etkinlikler | Etiket: ,,,

  1

  Sevgililer Günü konseptine uygun workshoplar tam gaz devam ediyor. Biz Sevgililer Günü gelmeden önce kutlamay? yapt?k bile 🙂 Bu kez konsepte Pril‘in yeni ürünü Pril 3’lü Güç Nar’a atfen nar?n da dahil olmas? ile ortam nar, kalp ve k?rm?z? ile donat?lm??t?.

  2

  Henkel’den Pril Marka Müdürü Beçhan Say?ner’in kat?ld??? workshop, ?stanbul’lu bloggerlerin yan?s?ra ?zmir’li bloggerlerin de kat?ld??? (etkinlik için taaaa ?zmirler’den kalk?p gelmi?leri, maa?allah demeden geçemeyece?im 🙂 kalabal?k bir grupla gerçekle?ti. Workshop sonunda bula??k y?kamaya f?rsat?m?z olmad? ama, Henkel’in 2 yeni ürünü hakk?nda bilgi sahibi de olduk.

  3

  Elde y?kamalar için geli?tirilmi? olan “Pril 3’lü Güç Nar”, güçlü ya? çözücü formülünün  yan?s?ra nar kokusu ile fark yaratm??. Bula??k makineleri için olan s?v? Pril Multi-Perfect Jel ise; iki farkl? bölmeden olu?an ambalaj? ile göze çarp?yor.

  4

  Yaln?z bu kez workshopun yap?ld??? mekan bize dar geldi. 1-2 gün öncesinde de ayn? mekanda ba?ka bir workshopa kat?ld???m ve çok e?lendi?im halde bu kez pek rahat edemedim.  San?r?m 24 blogger mekana biraz fazla geldik 🙂 Birbirimizin s?rt?n? s?vazlamadan hareket edemedik. Risottoyu pi?irece?imiz sebze sular?n?, kurabiyenin aras?na koyaca??m?z reçeli bile orada yapt?k. Yapmam?z bir ?ey de?il, ö?renmek güzel elbette, ancak bu yüzden hem süre çok uzad?, hem de ç?kan kirli kaplar hiç al?nmad???ndan hepsi lavabolarda üstüste kald?. El att???m?z malzemelerin ço?u çekmecelerden ç?kmad?, bir f?r?n eldiveninin gelmesini 15 dakika bekledik mesela. Herkes etleri mühürlemek için ayn? anda tavaya att???nda öyle bir duman alt? olduk ki, ben bir ara nefes almak için d??ar?ya bile kaçt?m. A?z?na kadar dolmu? lavabolarda bula??k y?kamak mümkün olmad???ndan, yeni nar özlü Pril’i denemek eve kald? art?k 🙂

  6

  Lezzet Atölyesi’nde ba?lang?c? A?k Bahçesi Salatas? ile yapt?k. Nar ve cevizin uyumu zaten muhte?em, bir de foto?raflayabilseydim, daha da muhte?em olacakt? 🙂 Ana yeme?imiz ise; ?talyan Öpücü?ü oldu, yani f?r?nlanm?? çeri domates ve taze kremal? siyah pirinçli risotto, taze baharatlarla marine edilmi? bonfile e?li?inde, woovvv söyleni?i bile afili oldu 🙂

  5

  Tatl? olarak tabii kalp ve k?rm?z? olmazsa olmazd?, ad? da Kalpten Kalbe 🙂 Bö?ürtlen reçelli, kurabiyeleri yapana kadar can?m?z ç?kt? Sevgili Tümay ile 🙂

  Bu günün anlam?n? ifade eden ayr?nt?lar?, özenli hediyeleri ile ince detaylarda fark?n? gösteren,  Pril’e ve  Med Partners’e çok te?ekkürler…

  Sevgililer Günü’nü ben ?ahsen bu güne özel bir plan yaparak kutlam?yorum, ancak her insan sevmek ve sevildi?ini bilmek ister. Dilerim tüm sevenler ve sevilenler için çok güzel bir gün olur, sevgi ile kal?n 🙂

    Justin Houston Jersey Josh Bellamy Jersey