• Tokat’tan mı Geliyon da, Kız Sen Zile’li (Almus) Misin?

  Tarih: 15 Aralık 2009 Salı | Katagori: Gezdim-Gördüm-Yazdım | Etiket:

  Yeni bir ?ehre seyahat olaca??n? söyledikleri zaman beni en çok heyecanland?ran ?eylerden biri de yeni bir ?ehri tan?mak ve o yöreye ait en önemli yerleri k?sa da olsa gezip foto?raflamak. ??yerimden bu kez yolumuzun Tokat Zile’ye dü?tü?ünü söylediklerinde yine ayn? heyecan? ya?ad?m. Zile’li arkada?lar varsa affetsinler beni ama, bu kez heyecan?m tamamen hayal k?r?kl???na dönü?tü. Zaten geziye 1-0 yenik konumda ba?lad?m, çünkü direkt Tokat’a uçak yok, ancak Merzifon Havaalan?’na uçak var ve günde 1 sefer, o da ak?am uça??! Yani Zile’ye ula?mak için 2 saatlik yolu da gözden ç?karmak zorundas?n?z. Malesef otel konusunda da problem ya?ayabilirsiniz, Zile’de sadece tek bir otel var, o da 2 y?ld?z ayar?nda.

  Tarih kokan Zile evleri biraz unutulmu?lu?un, biraz terkedilmi?li?in ac?s? çekmekte, ki nice ihti?aml? günler görmü? olmas?na ra?men. Orjinalli?ini halen koruyan, tek dile?i biraz sahip ç?k?lmak olan bu evleriyle Zile, yeni bir Safranbolu Efsanesi yaratabilecek kapasitede asl?nda.

  Zile’nin hemen hemen merkezinde bulunan kale 4 bin y?ll?k tarihi ile gezilecek en önemli mekanlar aras?nda yer al?yor. Kale, asl?nda çok tarihi ve çok bilindik bir olayda ba?rolü oynayacak kadar ünlü. Caesar’?n kar?s?n?n ad? verilen Zela ?ehri (Zile ad? buradan geliyor), Julius Caesar’a ba?kald?rarak Roma ?mparatorlu?u’nu tan?mad???n? ilan edince, güç gösterisi ad?na Caesar, 70’li ya?lar?n? sürmekte olmas?na ra?men 30.000 askeri ile ?ehre geliyor ve kanl? bir sava?la Zela’l?lar? yenilgiye u?rat?yor. Bu yenilginin herkese ibret olmas? için de kale içerisindeki dikili ta?a dünyaca ünlü ?u sözleri mesaj b?rak?yor: “Veni –Vidi-Vici” (Geldim, Gördüm, Yendim.)

  Yetkililerin anlatt???na göre. toprak alt?ndan ç?kar?lan lahitlerden s?rts?rta birbirine yaslanm?? veçok iyi korunmu? asker k?yafetli iskeletler bulunmu?. (Romal? asker olmalar? muhtemel)

  Kale içerisindeki, zaman?n?nda su sarn?c? olarak kullan?lan ve 188 basamaktan olu?an, zemine 45 derece e?imle inen dehliz oldukça ürkütücü.

  Yap?m? 1452’yi gösteren Boyac? Hasan A?a Cami, Ulu Cami’den sonra Zile’nin en eski camisi ve kalenin hemen eteklerinde yer al?yor.

  Çevre köylerden derlenmi?, günlük ya?ant?y? anlatan e?yalar? Belediye’nin Konuk Evi’nde görebilirsiniz. Konuk Evi de, eski bir Zile Evi’nin restore edilmesi ile hizmete aç?lm?? bir müze görünümünde.

  Tokat Zile’nin etraf? çok verimli tar?m arazileri ile çevrili. Bölgenin en me?huru üzüm ve türevleri. ?ri taneli üzümlerinden neler yap?lm?yor ki? Bu yöreye has beyaz Zile pekmezi, normal siyah üzüm pekmezi, ni?astal? cevizli köme, pestil, kuru üzüm ve asma yapra?? buraya yolunuz dü?erse mutlaka alman?z gerekenlerden.

  Ku?burnu da çok yeti?ti?inden ku?burnu marmelad? ve ku?burnu pulbu denilen ku?burnu özütü hemen her dükkanda sergide. Biber ve domates salças? ile çemen de ayn? oranda me?hur.

  Çorumlular bana k?zmas?n, ben bana söyleyenlerin yalanc?s?y?m; leblebinin de as?l orijininin Zile oldu?u, buradan Çorum’a gitti?i ve orada me?hur oldu?u söylendi. Öyle bile olsa ilk bulan?n m?, yoksa lay??? ile yeti?tirip satan?n m? hakk? oldu?u konusunda ben san?r?m Çorumlular?n taraftar? olaca??m 🙂 De?erleri kaybetmemek laz?m! (Yaln?z çok lezzetli leblebisi oldu?unu söylemeden geçemeyece?im)

  Taze kuzu eti, kuyruk ya??, patl?can, domates, ye?ilbiber, patates, so?an, sar?msak ve özel pi?irilmi? kebap pidesi kullan?larak, özel kebap ocaklar?nda yap?lan Tokat Kebab?’ndan ne yaz?k ki yiyemedik, çünkü mevsimi de?ilmi?. Bahar ve yaz aylar?nda yap?lan bu kebab?n ancak foto?raflar?na bakarak yutkunabildik.

  Buraya özgü yemeklerin ba??nda gelenlerden biri de bat. Ye?il mercimek, ye?il so?an, maydanoz, kuru so?an, domates salças?, dereotu, k?y?lm?? ceviz ve ince bulgurdan yap?lan sulu, so?uk ve ya?s?z bir meze. Önceden ha?lanarak suyu süzülmeden so?umaya b?rak?lan ye?il mercimek içerisine di?er tüm malzemelerin do?ranarak eklenmesiyle yap?lan ve salamura asma yapra?? ile servise sunulan bir lezzet. Sulu da olsa herbir yapra?a birer ka??k salatadan konularak yeniliyor. Eee hadi afiyet olsun 🙂

  Zile’ de turistik anlamda yap?lacak çok i? var, ancak kendi ad?ma, güzel i?lere imza atmaya hevesli, kendini Zile’nin kaybettiklerini geri kazand?rmaya adam?? çok ki?i gördü?ümü de söylemek isterim. Umar?m en k?sa zamanda yap?lmas? planlanan i?ler yap?l?r ve Zile eski görkemli günlerine kavu?ur. D’Onta Foreman Womens Jersey Brandon Copeland Authentic Jersey